Vodoměrná stanice Kácov

 
V minulých dnech byla ukončena oprava vodoměrné limnigrafické (záznamové) stanice v Kácově (LG Kácov) na Sázavě. Stanice patří do pozorovací sítě sledující vodní stavy a vyhodnocující vodní průtok. Celou soustavu tvoří v České republice 487 stanic. Výše podle toku na Sázavě je vodoměrná LG stanice Zruč nad Sázavou a níže je pak stejný typ stanice v Nespekách. Počátky této sítě spadají do r. 1850, kdy rakouské Ministerstvo obchodu výnosem z 20. listopadu 1850 nařídilo pozorování vodních stavů na hlavních tocích a zasílání zpráv úřadům. Organizovaná hydrologická služba v Českých zemích vznikla v roce 1875, kdy byla rozhodnutím Českého sněmu zřízena Hydrografická komise pro Království české.

Každá vodoměrná limnigrafická stanice je vybavena zařízením pro kontinuální snímání a záznam stavů a průtoků na vodním toku. Data ze stanice jsou zpřístupňována na internetu každou hodinu a jsou zpracovávána ve spolupráci s Povodím Vltavy a Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze. (adresa: http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm). Metodicky je pak její činnost řízena odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí.

Vodoměrná stanice v Kácově je v provozu od r. 1912. Jejím základním vybavením je vodočetná tyč vybavená stupnicí, na které se odečítá výška vodní hladiny. Svislý vodočet je osazen na kolmé zdi, šikmý vodočet je umístěn na břehu. Osazení šikmého vodočtu je náročné, protože jeho hodnoty musí odpovídat hodnotám na vodočtu svislém. Vodočet musí být umístěn tak, aby byl dobře viditelný z břehu i za povodně. Vodoměrná stanice v Kácově je navíc doplněna železným a návazným betonovým schodištěm umožňujícím pohodlný přístup ze silnice na břeh řeky.

Stupnice na vodočtu ukazuje výšku hladiny vody v centimetrech a to ve vztahu k nule vodočtu, která přibližně odpovídá dnu řeky. Nula vodočtu musí být geodeticky zaměřena a její nadmořská výška je uvedena v dokumentaci hlásného profilu. U vodoměrné stanice Kácov je to 309,53 m n. m. Vedle výšky hladiny se zde sleduje velikost průtoku vody v daném profilu.

Největší pozornost je věnována hlášení vodoměrné stanice v Kácově v době povodní a v době, kdy je letní počasí a na řeku se chystají vyplout vodáci. Stanice je součástí hlásné a předpovědní povodňové služby. V případě povodní jsou pro toto místo stanoveny tyto hodnoty: 300 cm pro 1. stupeň povodňové aktivity, 370 cm pro druhý a 420 cm pro třetí.

Povodí Sázavy pod Želivkou je z hlediska vodnosti dlouhodobě charakterizováno jako podprůměrné. Průtok je ovlivňován hospodařením na vodárenské nádrži Švihov (Želivka). Výstavbou vodárenské nádrže na Želivce a odvodem až jedné třetiny vody dříve protékající Sázavou pro potřebu pražské aglomerace a dalších obcí Středočeského kraje došlo k nenávratným ekologickým změnám nepříznivě ovlivňujícím život na tomto úseku Sázavy.

V letošním roce 2007 byla provedena stavební rekonstrukce stanice v Kácově, došlo k výměně střechy, byl opraven plášť, přístupové schodiště k vodě, ocelové prvky dostaly nové nátěry. Podle ústního sdělení se na opravách podílely plzeňské firmy INASTAV a MB STAV. V minulých dnech byly nově osazeny vnější vodoměrné prvky.

Data zjišťovaná na vodoměrné stanici v Kácově mají sloužit nejen pro širší poznání regionu, ale i pro lepší pochopení přírody a plánování. I když byli v posledních letech občané v Kácově konfrontováni s reálnou silou přírody, mají získaná data napomáhat k jejich ochraně a přispívat k zabránění vzniku škod.
zpracoval: dr. František Procházka
Publikováno v Obzory Kutnohorska, Ro
č. 18, č. 49 (20071204), s. 7


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022