Historická místa Kácovského běhu                                                  

 

Masarykův tábor na Sázavě – YMCA

 

Úvod
 
První pracovníci YMCA, křesťanského sdružení mladých mužů založeného v roce 1844, přicházeli na území Československé republiky spolu s vracejícími se příslušníky Československých legií v roce 1919. Od počátku byla YMCA podporována vedoucími představiteli státu a politického života. Sdružení YMCA organizovalo svou činnost jak mimo církve, tak v rámci církví a přinášelo do společnosti nové myšlenkové proudy. Při plnění svých proklamovaných cílů se YMCA soustředila i na zavádění nových sportů mezi mládeží a na táboření v přírodě. Velkým propagátorem těchto myšlenek byl Josef Antonín First (* 1894, Březnice u Příbrami, rok úmrtí není znám), absolvent speciální dvouleté školy YMCA ve Springfield College, Massachusetts. Původně vyučený tesař se stal v Československu význačným funkcionářem YMCA a zakladatelem letního tábora YMCA v Soběšíně. Josef (Joe) Antonín First byl i autorem teoretických příruček o nových sportech a táboření.
Tábor na Sázavě od založení do r. 1939
 
Letní tábor YMCA v údolí řeky Sázavy mezi Kácovem a Českým Šternberkem byl postaven v roce 1921 a je pokládán za nejstarší letní tábor pro mládež v českých zemích. YMCA měla v té době již dvacetileté zkušenosti s provozem obdobných táborů. Jméno táboru propůjčil osobně prezident T. G. Masaryk, který byl velkým propagátorem hnutí YMCA. Pozemek pro tábor věnoval YMCA tehdejší majitel Českého Šternberka.

Na dochovaných nejstarších fotografiích tábora z roku 1921 můžeme registrovat osm objektů. Patřila k nim jídelna, šest velkokapacitních stanů a objekt pro správu tábora.

V roce 1928 dosáhl tábor asi největšího r
ozkvětu. Na dochované mapě lze identifikovat sportoviště (např. pro volejbal a košíkovou), pískoviště, indiánskou vesnici, přístaviště lodí a kanoí, strážní most, skluzavku, loděnici, elektrárnu, kino, spalovací stanici, čítárnu, studnu, dílny, místo pro hlídače, pekárnu, temnou komoru a hygienická zařízení.

Vedle proklamovaných cílů tábora jakými bylo upevnění zdraví, poznávání přírody, výchova k občanství, samostatnosti a demokracii, výchova k vůdcovství, výchova k rozvoji schopností a zručnosti, byl v
táboře zachován i křesťanský duch a každá činnost byla zahajována slavnostní písní Tebe, Bože, chválíme - hymnem Te Deum. Při slavnostních příležitostech se na březích řeky ozývalo i harmonium. Motem tábora byl výrok z Janova evangelia: Aby všichni jedno byli…

Letní Masaryk
ův tábor na Sázavě byl místem, kde se provozoval ještě tenis, ping-pong, volejbal, házená, softbal, fotbal, ragby a golf. V letních měsících se konala také volejbalová nebo fotbalová utkání mezi městečkem Kácovem a reprezentací tábora. Tábor byl i místem žertů a veselí. K populárním úkolům nováčků patřilo leštění blízkých vlakových kolejí skelným papírem. Zatímco nevědomý nešťastník čistil koleje, jeho kamarádi se dusili smíchy za nejbližšími keři.

Přelomem ve vybavení tábora byl rok 1
928, kdy tábor zasáhla divoká bouřka doprovázená větrnou smrští a padajícími stromy. Pro zajištění většího bezpečí účastníků byly v následujícím roce namísto stanů vybudovány pro účastníky dřevěné chaty se zděnými základy.

Účastníci tábora vydávali po je
ho absolvování Almanach letního tábora YMCA. Tento dokument obsahoval popis aktivit, seznam účastníků, seznam ocenění, různé statistiky. Výtisky těchto almanachů je možné dodnes získat v antikvariátech.

Počet absolventů letního tábora YMCA se do roku 193
9 počítal na tisíce.

V Československu se YMCA od počátku setkávala s aktivitami Sokola. Kromě orientace na křesťanské základy viděli funkcionáři Sokola rozdíly v tom, že YMCA chápala tělesnou výchovu jen jako rekreaci a přenášela se přes národní moment.


V roce 1938 byl tábo
ře natočen film uváděný i nedávné době v České televizi v rámci vzpomínkových pořadů pod názvem „Ráj chlapců“.
 
Německá okupace
 
Krátce po vzniku protektorátu byla činnost YMCA omezena. Letní tábor YMCA na Sázavě byl zabrán pro potřeby Hitlerjugend, polovojenské mládežnické organizace určené zejména pro chlapce ve věku od 14 do 18 let. Aktivitám Hitlerjugend byla v pracovním týdnu vymezena sobota, kdy se členové v hnědých košilích, černém šátku, černých kraťasech a páskou s fašistickými symboly scházeli v táborech, kde se věnovali nejen sportu, ale také polovojenským aktivitám – učili se topografii, chování v boji, trénovali zacházení se zbraněmi. Oficiálně mohli jít účastníci v neděli domů, ale většina zůstávala v táboře a věnovala s programu.

Na Sázav
ě bylo mládeži z okolních vesnic a městeček zakázáno přibližovat se do blízkosti tábora.

V letech 1939 – 1945 se řada bývalých československých absolventů Masarykova tábora v Soběšíně zapojila do protifašistických aktivit.
Léta 1945 – 1951
 
Po ukončení války obnovila YMCA činnost i v letním táboře Soběšín. Jedním ze záměrů bylo v této době postavit v Soběšíně památník se s více jak třemi sty jmény členů YMCA – Sázavanů, umučených, popravených a padlých na bojištích druhé světové války. Podle zjištění badatelů, se YMCA stala v českých zemích organizací s největšími ztrátami na životech svých členů, a to hned po židovské obci. V roce 1948 začala být práce YMCA znovu omezována, roku 1950 na ni byla uvalena národní správa, v lednu 1951 musela svou činnost ukončit a majetek "darovat" státu. Provoz v letním táboře Soběšín byl ukončen v roce 1949, později byl tábor převeden do majetku Československého svazu mládeže.
 
Léta 1951 – 1992
 
V letech 1951 sloužil letní tábor Soběšín pro potřeby Československého svazu mládeže. Od té doby se v táboře objevovala mládež obou pohlaví a v táboře se začala objevovat pravidelně mládež ze zahraničí.

V roce 1968 se Československý svaz mládeže rozpadl. I YMCA zahájila přípravy i na znovuobnovení činnosti v So
běšíně.

Po známých událostech v roce 1968 ale byla v r. 1970 obnovena jednotná organizace mládeže řízená Komunistickou stranou jako Socialistický svaz mládeže (SSM). Specializovanou agenturou SSM byla cestovní kancelář mládeže CKM, která nyní zařízení na
Sázavě spravovala. Masarykův tábor na Sázavě – YMCA byl nyní přejmenován na Junior camp Soběšín. Ten prošel rozsáhlou rekonstrukcí, byla postavena řada nových chat, vybudována vodárna, čistička. V letních měsících se tábor stal preferovaným střediskem, kde byl rekreační pobyt vyhrazen členům spřátelených zahraničních mládežnických organizací.

V táboře se pravidelně organizovaly zábavní večery a diskotéky, do tábora zajížděly významné hudební skupiny, koncertoval zde například Olympic. V táboře procházeli
rovněž povinnou přípravou členové SSM chystající se na pobyty v mezinárodních budovatelských táborech v Západní Evropě. Provoz tábora byl rozšířen i na dobu mimo letní měsíce.
 
1992 – 2002
 
Po roce 1990 došlo k definitivnímu rozpadu jednotného mládežnického hnutí. Majetek mládežnických organizací byl převeden do tzv. Fondu dětí a mládeže. Na základě zákonných ustanovení byly s organizací YMCA prozatímně uzavřeny dohody na bezplatné užívání části kapacity turistické základny nyní nazývané Junior centrum Soběšín.

V roce 2002 byla uzavřena dohoda o vrácení Junior centra Soběšín organizaci YMCA. V té době měl tábor celkem 59 zděných a dřevěných objektů – jídelnu s kuchyní a bufetem, vodárnu, čističku, sklad, 3 objekty se sociálním zařízením, 2 klubovny, loděn
ice, 17 velkých, 7 středních a 25 malých chat. K dispozici byly dva antukové kurty, dva tenisové kurty, velké travnaté plochy pro kapacitu 210 lidí.

Tábor byl ale po více jak deseti letech bez majitele předán v celkově nedobrém stavu, s neodkladnými poža
davky na investice.
 
2002 do současnosti
 
Od r. 2002 probíhají v táboře aktivity organizované YMCA a rekonstrukční práce. Dnes nese tábor oficiální označení Masarykův tábor YMCA – Soběšín.

Od roku 2006 deklaruje YMCA ve své výroční zprávě, že je
tábor v Soběšíně rozdělen na tři samostatné tábory s kapacitami 98, 58 a 50 lůžek.

V posledním desetiletí byl tábor postižen přírodními katastrofami. Po opakujících se povodních, které nenávratně poničily antukové a tenisové kurty, postihla dne 25. 6. 20
08 navečer Vlašimsko a i Masarykův tábor silná vichřice s intenzivními přívalovými srážkami. Na území tábora byla vyvrácena a poničena řada vzrostlých smrků. Jejich zbytky poškodily některé objekty tak, že musely být zlikvidovány. Počet chat tak poklesl o sedm. Na konci každé letní sezóny se v konají v táboře od r. 1995 také setkání seniorů YMCA, tedy těch členů YMCA, kteří v době první republiky nebo v krátkém období těsně po druhé světové válce jezdili o prázdninách na tento tábor.
 
Závěr
 
Sdružení YMCA prošlo od založení tábora svým vlastní vývojem, který se odrazil v úpravě cílů i prostředků. Českým ekvivalentem názvu YMCA je dnes „Křesťanské sdružení mladých lidí“. YMCA je v současnosti největším sdružením mladých lidí na světě a má možnost předávat své zkušenosti i ve svém táboře na Sázavě. Řada starších informací o Masarykově táboře na Sázavě – YMCA je průběžně publikována v dvouměsíčníku YMCA Protein.
 
zpracoval: dr. František Procházka

 


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022